شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / سوالات رایج / درجه بندی
سوالات رایج
PPT %چیست ؟

 واحد سنجش غلظت موادی با غلظت کم در حجم بالایی از یک محلول.در شیمی برای توصیف محلول ها و مخلوط ها بکار می روند و بیان گر تعداد مول ماده مشخص حل شده در مجموع مول های کل ماده (حلال + حل شونده) است که به نوعی بیانگر کسر مولی ماده است


%Brixچیست ؟

 معیار ساده برای یک گرم ماده حل شونده (شکر) در 100 گرم محلول است که به صورت درصد بیان می شود


آیا ارتباطی بین PPT% و %Brix وجود دارد؟
ارتباطی بین این دو وجود ندارد اگر چه هر دو واحد بنوعی مقدار ماده حل شونده را بیان می کنند.در بسیاری از وسایل اندازه گیری %PPT را با میزان وزن مخصوص در ارتباط قرار می دهد