شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation Links
نمایشگاه صنعت بومی زیست
نمایشگاه صنعت بومی زیستی
نمایشگاه صنعت بومی زیستی

 

13 لغایت 16 آبان ماه  96، سالن 15، غرفه 110.

حضور شرکت های پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز در اولین نمایشگاه صنعت بومی زیستی، در نمایشگاه بین المللی تهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

1396/08/14 :نوشته شده در تاریخ