روش های شناسایی آنتروباکتریاسه ها

روش‌های بیوشیمیایی شناسایی انتروباکتریاسه ها (۱)

آنتروباکتریاسه ها شایع‌ترین گروه باسیل‌های گرم منفی هستند که در آزمایشگاه‌های کلینیکی از نمونه‌های بالینی جدا می‌شوند. این باکتری‌ها گروه بزرگ و ناهمگونی هستند كه محل زندگی طبیعی آن‌ها روده انسان و حیوانات است و قدرت بیماری‌زایی در انسان، حیوانات و گیاهان را دارند و به آسانی بر روی محیط‌های كشت مختلف از جمله ژلوز خوندار و ژلوز شكلاتی رشد می‌كنند و بر روی محیط‌های كشت انتخابی بسته به توانایی‌های متابولیك خود و یا تركیبات موجود در محیط كشت كلنی‌های مشخص و متمایزی ایجاد می‌كنند.

ادامه مطلب