با توجه به تعدد و تنوع فرصت های شغلی شرایط کاری پس از ارزیابی رزومه ها به افراد منتخب و دعوت شدگان به مصاحبه اعلام می گردد.

فرم استخدام (دفتر مرکزی): در برخی مشاغل مانند گرافیست، کارشناس توسعه وبسایت و مترجم، همکاری بصورت پروژه ای و دورکاری ممکن می باشد.

با توجه به تعدد و تنوع فرصت های شغلی شرایط کاری پس از ارزیابی رزومه ها به افراد منتخب و دعوت شدگان به مصاحبه اعلام می گردد.

فرم استخدام (کارخانه)

درخواست نمایندگی

votting

فرم نظر‌سنجی

فرم درخواست نمایندگی
(اشخاص حقیقی)