تقدیرنامه‌ها و رضایت‌نامه‌های PiT

رضایت‌نامه بیمارستان پیامبر اعظم
رضایت‌نامه سازمان انتقال خون ایران
رضایت‌نامه سازمان انتقال خون ایران-۲
رضایت‌نامه سازمان دامپزشکی ایران