پوستر مسیرهای بیوشیمیایی

از نقطه نظر علم بیوشیمی، زندگی موجودات زنده در گرو عملکرد سلول‌های بدن و طبیعی بودن واکنش‌ها و فرآیندهای شیمیایی مربوط به آن‌ها است.

عملیات روزانه یک سلول از طریق واکنش‌های بیوشیمیایی که در داخل سلول انجام می‌شود، صورت می‌گیرد. با توجه به نیازهای سلول و عملکردهای کلی، سرعت و شدت انجام این واکنش‌ها تغییر می‎کند. مسیرهای متعددی که در ایجاد و تجزیه اجزای سلولی دخیل هستند باید به صورت هماهنگ، کنترل و متعادل شوند. برای رسیدن به این هدف، سلول‌ها واکنش‌ها را در مسیرهای مختلف سازماندهی می‌کنند.

تعداد بسیار زیادی از مسیرهای متابولیک وجود دارد. در انسان، مهم‌ترین مسیرهای متابولیک عبارتند از:

گلیکولیز/چرخه اسید سیتریک/فسفرگیری اکسایشی/مسیر پنتوز فسفات/چرخه اوره/بتا اکسیداسیون/گلوکونئوژنز

این مسیرهای بیوشیمیایی با تلاش دکتر گرهارد میکل گردآوری شد و توسط شرکت Roche به صورت پوستر ارائه گردید. https://www.roche.com

از نقطه نظر علم بیوشیمی، زندگی موجودات زنده در گرو عملکرد سلول‌های بدن و طبیعی بودن واکنش‌ها و فرآیندهای شیمیایی مربوط به آن‌ها است.

عملیات روزانه یک سلول از طریق واکنش‌های بیوشیمیایی که در داخل سلول انجام می‌شود، صورت می‌گیرد. با توجه به نیازهای سلول و عملکردهای کلی، سرعت و شدت انجام این واکنش‌ها تغییر می‎کند. مسیرهای متعددی که در ایجاد و تجزیه اجزای سلولی دخیل هستند باید به صورت هماهنگ، کنترل و متعادل شوند. برای رسیدن به این هدف، سلول‌ها واکنش‌ها را در مسیرهای مختلف سازماندهی می‌کنند.

تعداد بسیار زیادی از مسیرهای متابولیک وجود دارد. در انسان، مهم‌ترین مسیرهای متابولیک عبارتند از:

 

گلیکولیز/چرخه اسید سیتریک/فسفرگیری اکسایشی/مسیر پنتوز فسفات/چرخه اوره/بتا اکسیداسیون/گلوکونئوژنز

این مسیرهای بیوشیمیایی توسط دکتر گرهارد میکل آماده شده و پوسترها را شرکت Roche تهیه کردند. https://www.roche.com

مسیرهای بیوشیمیایی در نسخه تعاملی دیجیتالی
مسیرهای متابولیک (Metabolic Pathways)

مرور کلی برمسیرهای بیوشیمیایی موجودات زنده

فرآیندهای سلولی و مولکولی (Cellular and Molecular Processes)

تفصیل فرایندهای مولکولی درون سلول‌ها

در حال حاضر نسخه دیجیتال پوستر مسیرهای بیوشیمیایی به صورت رایگان در اختیار بیوشیمیست‌ها، دانشجویان و محققان روی سایت شرکت پل ایده‌آل پارس قابل دسترس است.

نسخه دیجیتال مسیرهای بیوشیمیایی امکانات زیر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد:

  1. اعمال فیلتر بر اساس:

آنزیم‌ها / زیرلایه‌ها / کوآنزیم‌ها / ارگانیسم های تک‌سلولی و قارچ / آوند داران / اثرات نظارتی

  1. امکان محدود کردن مسیرهای بیوشیمیایی به موضوع مورد نظر
  2. بزرگنمایی روی جزئیات
  3. زوم کردن روی چرخه‌های مختلف اعم از چرخه سیترات، مسیر پنتوز فسفات و گلیکولیز یا گلوکونئوژنز
دانلود نسخه چاپی پوسترها

قابل چاپ در ابعاد زیر :

پوستر مسیرهای متابولیک :

۱۰۰ × ۷۰ سانتی‌متر

پوستر فرآیندهای سلولی و مولکولی:

۸۲ × ۷۰ سانتی‌متر