نمونــه هــای عفونـــی بایـــد بـــه گونــه‌ای حمــــل شونـــد که خطـــر شکســـتن ظــــرف و نشــت نمونـــه به حداقــل برسد.

تمــاس با نمونه‌ای عفـــونی نه تنهــا کارکنــان آزمایشگاه و کادر درمان، بلکه کارکنان اداره پست و راه آهن را نیز در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد.

بسته بندی نادرست

یکی از نگرانی‌های مهمی که مسئولین بهداشتی با آن مواجه هستند، نحوه‌ی انتقال نمونه های عفونی به صورت ایمن است به طوری که خطر شکستن محفظه‌ی حمل و نشت نمونه به حداقل میزان ممکن رسیده و یا حتی در صورت شکستنِ ظرف حاوی نمونه‌های عفونی، نمونه از بسته‌بندی خارج نشود.

انواع نمونه‌های عفونی
UN 2814

مواد عفونی که قابلیت ایجاد بیماری‌های خطرناک در انسان را دارند، تحت عنوان UN 2814 طبقه‌بندی می‌شوند.

UN 2900

مواد عفونی که قابلیت ایجاد بیماری‌های خطرناک در حیوانات را دارند، تحت عنوان UN 2900 نام‌گذاری می‌شوند.

UN 3373

نمونه‌های عفونی گروه B، مطابق با قوانین بین الملل، تحت عنوان UN 3373 شناخته می‌شوند.

استاندارد انتقال نمونه‌های عفونی

در انتقال نمونه‌های عفونی حفظ تمامیت و کیفیت نمونه و جلوگیری از آلوده شدن محیط اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین دلیل کشورها و نهاد‌های بین المللی برای حمل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی نمونه‌ها قوانین و استانداردهای متعددی وضع کردند.

حمل نمونه بین بخش‌های مختلف آزمایشگاه و مراکز درمانی

سینی تزریقات و پانسمان

کیف حمل نمونه

سینی نمونه برداری و حمل نمونه

حمل نمونه‌های عفونی و بیولوژیکی

ظرف حمل نمونه پاتولوژی

حمل‌نمونه‌حساس‌به‌دما
کیف کمک‌های اولیه
حمل ایمن تجهیزات
حمل‌نمونه‌حساس‌به‌دما
کیف کمک‌های اولیه

کیف کمک های اولیه

حمل ایمن تجهیزات

کیف کمک های اولیه

کیف یونیورسال

کیف یونیورسال

میزان انتقال و جابه‌جایی نمونه‌های عفونی در بین مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها به حدی بالا است که خطر تماس با این نمونه‌ها را افزایش می‌دهد. به طور کلی قرار گرفتن در معرض نمونه‌های عفونی را می‌توان یکی از معضلات بهداشتی محسوب کرد که نه تنها کارکنان آزمایشگاه و کادر درمان با آن روبه‌رو هستند، بلکه کارکنان اداره پست، راه آهن و … نیز ممکن است با آن مواجه شوند.

با در نظر گرفتن این مسئله، دستورالعمل‌های بین المللی جهت انتقال نمونه های عفونی تدوین شده است. مطابق با این دستورالعمل‌ها لازم است تا نمونه‌های عفونی با در نظر گرفتن گروه و دسته‌بندی، در ۳ محفظه بسته‌بندی شوند.

قبل
بعدی
لوازم حمل خود را انتخاب کنید
سینی تزریقات مدل کوچک

کد محصول:۱۲۰۲۴۷

ایران کد:۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۹

سینی تزریقات مدل بزرگ

کد محصول:۱۲۰۲۴۶

ایران کد:۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۱۰

سینی تزریقات مدل کوچک

کد محصول:۱۲۰۲۴۷

ایران کد:۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۹

سینی تزریقات مدل بزرگ

کد محصول:۱۲۰۲۴۶

ایران کد:۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۱۰

آزمایشگاه خود را با مطمئن‌ترین‌ها تجهیز کنید